View Single Post
Old 8th April 2010, 12:41
#158  
mrs.leon
Mania Member
mrs.leon is offline

mrs.leon's Avatar

Join Date: Sep 2009
Location: 素敵な場所 - suteki na basho
Posts: 1,067
mrs.leon is a celebritymrs.leon is a celebrity

Default

Quote:
ILANGE RASA JUJUR


Ana sing ngandhakake yen jaman saiki wis bubrah. Jare yen ora ngedan ora keduman. Wong tumindak jujur malah dadi ajur, dene wong tumindak culika lan ngapusi malah slamet. Apa pancen bener kasunyatan kang kaya mangkono? Yen pancen bener, genah donyane wis kuwolak-kuwalik. Nanging yen didelok saka kasunyatan kang lumaku ing masarakat Indonesia ing saben dinane, pancen akeh benere. Saben dina, awake dhewe mung disuguhi pawarta kang isine tumindak ala, kayata durjana, korupsi, apus-apus, paten-patenan, kerah, lan liya-liyane. Kabeh mau mung kepengin golek slamet, golek menang, lan golek benere dhewe. Akeh wong tumindak srakah, tumindak luput, nanging rumangsa bener. Dheweke ora tau ngrumangsani yen sejatine tumindake iku kleru, nanging ora gelem jujur. Dadine ya golek benere dhewe-dhewe, rumangsane tumindake iku sing bener dhewe.

Saiki pancen akeh wong pinter. Nanging ora padha dilandhesi tumindak jujur lan bener, mula dadine akeh wong keblinger. Kapinterane mau mung kanggo minteri wong liya. Duwe panguwasa mung kanggo nindhes wong cilik kang ora nduweni daya apa-apa. Gaweya peraturan ya mung kanggo kamulyane dhewe. Akeh conto kang wis ana, salah sijine yaiku peraturan pajeg. Masarakat kang urip iki mung dikebaki sesanggan kanggo mbayar pajeg. Coba entung wae jinise pajeg kang dibayar dening masarakat, wiwit saka pajeg PBB, pajeg kendharaan, pajeg dodolan, pajeg mangan, pajeg iklan, pajeg restoran lan rumah makan, pajeg blanja, parkir, pajeg wisata, lan isih seabreg jinis pajeg liyane. Jarene pajeg-pajeg mau kanggo makmure rakyat. Nanging sejatine mung entek kanggo mbayar blajane pegawe nganti luwih saka 60 persen.

Pirang-pirang prakara gedhe kang dingerteni lewat media, iku sejatine uga nuduhake yen sejatine wong-wong saiki wis ilang rasa jujure. Wong padha suthik ngakoni kaluputane lan akeh sing padha angkuh. Iku jalaran manungsa wis dikendhaleni dening rasa nepsune. Rumangsa isin yen ngakoni tumindak luput. Luwih becik ngapusi tinimbang ngakoni kaluputane, ora ketang nganggo mbayar larang. Yen bisa mbayar larang prakara sing sejatine luput, kenapa kudu blaka/jujur. Mula akeh sing mbelani kaluputane kanthi mbayar larang supaya bisa nutupi alane. Bener lupute iku gumantung akeh sithike dhuwit. Prakara-prakara gedhe kayata: kasus Bank Century, Patine Nasrudin, Korupsi Buku, lan seabreg kasus liyane nganti kedlarung-dlarung ora karuwan jluntrunge. Wong-wong digawe bingung amarga kabeh pehak golek benere dhewe-dhewe. Coba yen sing luput padha gelem jujur, mesthi kabeh bakal gampang dirampungake. Nanging wis pancen watake manungsa, suthik ngakoni kaluputane dhewe, dadine ya mung kaya wong padha main sandiwara.

~

HILANGNYA NILAI KEJUJURAN

Ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang ini sudah kacau. Kata orang, jika tidak ikut berbuat gila tidak kebagian. Orang berbuat jujur justru akan hancur, sebaliknya orang berbuat jahat dan berbohong justru selamat. Apakah memang benar kenyataan seperti itu? Jika memang benar, jelas dunia telah kacau. Tetapi jika dilihat dari kenyataan yang berjalan di masyarakat Indonesia pada setiap harinya, memang banyak benarnya. Setiap hari, kita hanya disuguhi berita yang isinya perbuatan jahat, seperti kejahatan, korupsi, tipu daya, kriminal, tawuran, dan sebagainya. Semua itu hanya untuk mencari keselamatan, mencari kemenangan, dan mencari kebenaran sendiri. Banyak orang berbuat serakah, berbuat salah, tetapi merasa paling benar. Mereka tidak pernah menyadari jika sebenarnya perbuatannya itu keliru, tetapi tidak pernah jujur. Jadinya ya mencari benarnya sendiri-sendiri, merasa tindakannya itu paling benar.

Sekarang memang banyak orang pandai. Tetapi kebanyakan tidak didasari perbuatan jujur dan benar, sehingga banyak orang tersesat. Kepandaiannya itu hanya untuk memperdaya orang lain. Punya kekuasaan hanya untuk menindas rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Membuat peraturan hanya untuk kesejahteraan sendiri. Banyak contoh yang ada, salah satunya peraturan pajak. Masyarakat yang hidup ini hanya dipenuhi beban untuk membayar pajak. Coba hitung saja berapa jenis pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, mulai dari pajak PBB, pajak kendaraan, pajak penjualan, pajak pembelian, pajak iklan, pajak restoran dan rumah makan, pajak penghasilan, parkir, pajak wisata, dan masih banyak jenis pajak lainnya. Katanya pajak-pajak itu untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi sebenarnya hanya habis untuk membayar gaji pegawai hingga lebih dari 60 persen.

Beberapa kasus besar lewat media, itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa sebenarnya orang sekarang sudah kehilangan nilai kejujuran. Sebagian orang tidak mau mengakui kesalahannya dan banyak pula yang sombong. Itu disebabkan manusia sudah dikendalikan oleh nafsu serakah. Orang merasa malu jika mengakui telah berbuat salah. Lebih baik berbohong daripada mengakui kesalahan, walaupun harus dengan membayar mahal. Jika dapat membayar mahal kasus yang sebenarnya salah, mengapa harus mengatakan terus terang (jujur). Maka banyak orang yang membela kesalahannya sendiri dengan cara membayar mahal agar dapat menutupi keburukannya itu. Singkatnya, sekarang ini benar salah itu tergantung sedikit banyaknya uang yang dimiliki. Kasus-kasus besar seperti: kasus Bank Century, Kematian Nasrudin, Korupsi Buku, dan kasus-kasus lainnya terus berlarut-larut entah kapan bisa diselesaikannya. Semua rakyat dibuat bingung sebab semua pihak hanya mencari kebenaran sendiri-sendiri. Coba jika yang berbuat salah mau jujur, pasti semua akan mudah diselesaikan. Namun memang sudah menjadi sifat manusia, tidak mau mengakui kesalahan sendiri, jadinya ya hanya seperti orang bermain sandiwara

Last edited by mrs.leon; 8th April 2010 at 12:44..
Reply With Quote